VIKTIGE STYRINGSDOKUMENTER I BARNEHAGEN

Rammeplan for barnehagen: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

Barnehageloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=lov%20om%20barnehager

 I tillegg er årsplanen et viktig styringsdokument for barnehagens drift og pedagogiske innhold.