/>

Vårt verdigrunnlag

For å vite hvor vi står og hva vi skal jobbe etter, har vi definert barnehagens verdigrunnlag. Basert på dette verdigrunnlaget har vi også utformet vår egen visjon som skal være førende for jobben vi gjør. Den blir en "ledestjerne" vi følger etter da vi utøver vårt pedagogiske arbeid. Barnehagens verdigrunnlag bygger på verdigrunnlaget som er fastsatt i barnehageloven og internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til.  

"Barneskritt, hvor går du hen? Vi blir med!" er barnehagens visjon, og våre ledende verdier er:

  • TRYGGHET:

Trygghet er et grunnleggende behov som er helt nødvendig for at barna skal ha det bra i sine liv, og er også en verdi vi vektlegger høyt i barnehagen. Trygge barn er barn som har blitt sett, møtt, fått god omsorg og blitt anerkjent. Trygghet er en forutsetning for all videre utvikling. Når man er trygg, kan man være nysgjerrig . Når man er utrygg, kan man ikke det. Trygghet, omsorg og anerkjennelse må derfor ligge som en grunnstein i den jobben vi gjør i barnehagen.

  •  TILSTEDEVÆRELSE:

Barn trenger voksne i barnehagen som er engasjerte og entusiastiske i jobben sin, og som opplever og viser ekte glede over å være sammen med barna. Vi skal gjøre hver dag til en god opplevelse for barna gjennom det de møter i løpet av en barnehagedag, og gjennom måten vi ivaretar en god relasjon mellom liten og stor. For å få til dette, er det viktig at vi er tilstedeværende for hvert enkelt barn. Vi må være oppmerksomme og lyttende, og barna må få muligheten til å medvirke i egen hverdag gjennom at vi tar deres innspill og opplevelser på alvor. Det er ikke barna som leker på vår arbeidsplass, men det er vi som jobber på barnas lekeplass. Vi skal alltid prioritere barna først.

  • LIVSMESTRING:

Vi mener det er viktig at barnehagen er både fysisk og psykisk helsefremmende, og vi skal sørge for at barna opplever trivsel, livsglede, mestring og egenverd. De skal føle seg betydningsfulle for seg selv og andre. Barnehagen skal også sørge for at barna ikke opplever krenkelser fra verken andre barn eller voksne, og ta tak i de situasjonene som kan oppstå. Vi skal ruste og støtte barna til å mestre motgang og håndtere utfordringer. Barna må bli kjent med både sine og andres følelser, og få hjelp og støtte til å utvikle en god sosial kompetanse. Vi ser barndommens egenverdi som veldig viktig å verne om, og dette ivaretar vi i barnehagen ved å sette av mye tid til lek. I dagens travle samfunn fratas barna mye av muligheten til å boltre seg på egne prinsipper, og dette forsøker vi å ivareta. Vi mener at barna lærer det aller viktigste i sine første leveår gjennom leken, og leken er også en kilde til vennskap, glede og trivsel. Vi er også opptatte av å ivareta barnas behov for ro og hvile, uansett alder.

  • VERDIGHET:

Barna skal alltid bli møtt på en respektfull måte. Vi må vise forståelse for at barnets opplevelsesverden kanskje ikke er den samme som hos oss, gjennom hvordan vi møter de, hvordan vi kommuniserer, og hvordan vi viser hensyn til deres ulike behov. Det er viktig at vi tar barnas perspektiv, og gjør vårt beste for å skape en tillit til at de føler seg sett og forstått uansett hvilke forutsetninger hvert enkelt barn har og gis. Vi må vise de en verdighet og godhet som likeverdige medmennesker.