Satsningsområder for barnehageåret 2019-2020

Våre satsingsområder dette barnehageåret er uteliv, og "Kultur for læring". En småbarnsavdeling er i tillegg med på det kommunale prosjektet "Trygghet og gode relasjoner på småbarnsavdelinger".

  • Uteliv: Dette er spesielt synlig på Maurtua, men er også et gjennomgående tema som prioriteres i hele barnehagen.
  • Kultur for læring: Dette er en videreføring av felles utviklingsprosjekt for alle barnehager og skoler i hele kommunen. Vi fokuserer videre på kultur for læring og danning, med en grunntenkning om at alle barn og unge lærer med rett hjelp og støtte. Ved bruk av pedagogisk analyse skal vi sette søkelyset på en resultat- og utviklingsorientert kultur i barnehagen. I år skal vi jobbe med kompetansepakken "Gode rutinesituasjoner", som omhandler betydningen av at de daglige rutinesituasjonene i barnehagen har god kvalitet.
  • "Trygghet og gode relasjoner på småbarnsavdelinger": målet er å heve kvaliteten på arbeidet som gjøres, som på sikt vil øke barns livsmestring og bedre psykisk helse.